Blog

Một số hướng dẫn để bảo đảm an ninh mạng khi làm việc từ xa

Một số hướng dẫn để bảo đảm an ninh mạng khi làm việc từ xa

 
Hạn chế tiếp xúc xã hội (social distacncing) cho đến nay vẫn là phương án hiệu quả nhất để đối phó với đại dịch toàn cầu Covid-19. Điều đó dẫn tới hệ quả là nhiều cơ quan, doanh nghiệp buộc phải cho phép, khuyến khích, và/hoặc hướng dẫn nhân viên làm việc tại nhà. Tuy nhiên chuyển sang làm việc từ xa vì Covid-19 có thể tạo ra các vấn đề an ninh mạng nghiêm trọng đối với cả chủ sở hữu doanh nghiệp lẫn các nhân viên
Bước đầu thực nghiệm giải pháp OT Security

Bước đầu thực nghiệm giải pháp OT Security

 
Bảo mật cho môi trường vận hành (OT – Operational Technology) là một vấn đề còn khá mới và đang rất được quan tâm trên thế giới. Khác với môi trường công nghệ thông tin truyền thống (IT – Information Technology),

Contact

Name
Email
Phone
Message